Συντελεστής λ

Κωδικός συντελεστή λ: 20121
Συντελεστής λ: 0,23368


Ενιαία Τιμή Αφετηρίας (Ε.Τ.Α.)

Η Ενιαία Τιμή Αφετηρίας για τον υπολογισμό των εισφορών επί του προϋπολογισμού έργου είναι 45,00€, Υ.Α. (ΦΕΚ56/25-01-2012).
Για τον υπολογισμό των εισφορών μηχανικών υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., η Ενιαία Τιμή Αφετηρίας είναι 112,50€, Υ.Α. (ΦΕΚ56/25-01-2012).
Για την υποβολή αμοιβών στο σύστημα του Τ.Ε.Ε., η Ενιαία Τιμή Αφετηρίας είναι 118,00€.


Συντελεστές I.K.A.

Το τεκμαρτό ημερομίσθιο T.H. είναι 29,04.
Το ποσοστό εισφοράς εργοδότη Ι.Κ.Α. είναι 58,364%.
Το ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου είναι 17,570%.